Product Designer

Interaction with people and other people is the basis of doing a social activity. In line with the constraints that came with the pandemic process, the experience of the most natural actions of people had to change. …

Goodsted — is one of the latest customers that I gave remotely consulting. Their HQ in London, England so that’s why I worked with them for 4 months remotely. When I joined Goodsted, they were preparing for the beta process.

We did a lot of meeting & testing with our…

Formingle — is one of my latest freelance works that will live in Norway, Sweden, Finland in a few months. The customer wanted to mix the 2 biggest features from different social product types in one application.

Regarding the potential market that Formingle aiming, I tried to create trendy design…

Veriler ile ilgili yazdığım bir önceki yazıda, verilerin öneminden ziyade onları nasıl değerlendirmemiz gerektiği konusunda kısa bir girizgah yaptım. Bu yazıda ise onların gösterim süreçlerini ele alacağız.

Biz Socio’da şu an müşterilerimiz(organizatörler) için onların son kullanıcıları(katılımcılar)’ına ait istatistikleri görüntüleyebilecekleri ve çıkarımlar yapabilecekleri gösterge panelini inşa etme üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 2…

Illustrasyon Melek Öztürk (https://dribbble.com/melekztu)

Her Kelime Önemlidir

Kullanıcıların, ürününüzle etkileşiminin her anı önemlidir. Ürününüzün arayüzündeki her kelime, yazılan her satır yazı ürününüzü başarılı veya başarısız olacak şekilde ayarlar. Kullanıcı arayüzünüzdeki kelimeler (UI), kullanıcılarınızın vermesi gereken kararları doğrudan etkiler. …

Öncelikle sorunun ne olduğunu tam olarak algılayalım. Örnek vermek gerekirse, kullanıcının yapmak istediği aksiyon (örn. silme, iptal etme, çıkış yapmak vb.) doğası gereği olumsuz bir anlam taşısa da; kullanıcımız bu bağlamda bu aksiyonu kendi iradesiyle yapmak istemiş olup, aslında onun tarafında olumlu bir sürece çevirmiştir. Yani kullanıcımız günün sonunda bu…

Yıllardan 2012 olsa gerek, Türkiye sunucusu açılmadan evvel EU-West sunucularında oynadığım League of Legends’in Türkiye sunucusu açıldı. Bir çok Türk oyuncu gibi ben de sunucuya dahil oldum. 1–2 sene kadar elektronik spor diye bir şeyin varlığından habersiz arkadaşlarımla oynadıktan sonra Big Plays Incorporated (Bundan sonra BPI olarak bahsedeceğim) adlı LOL…

https://icons8.com/ouch/style/karlsson

Let’s say, you have a task or a new product that need to be designed; The design process will begin with the arrival of a new feature that needs further development or improvement. These design tasks typically come from the Product team, the Customer Success team, or the Design team.

Unsplash

Makro verilerden, mikro verilere kadar verinin her türlüsü 21. yüzyıldaki en değerli kaynaklardan birtanesi. Neredeyse tüm özel veya kamu kuruluşları, farklı değerler/yararlar elde edebilmek için, davranışları anlamak, tanımlamak ve etkilemek için veri toplar ve bunları işler.

Bugün, herhangi bir teknoloji şirketinin, pazarda yüzlerce olan rakiplerinden sıyrılabilmesi, ürünlerini doğru tasarlayabilmeleri için…

https://icons8.com/ouch/style/karlsson

İhtiyacın veya sorunun belirlenmesi akabinde; yeni bir özellik, geliştirme veya iyileştirme gibi görevlerin tasarım ekibine gelmesiyle başlar sürecimiz. Gerek Product ekibinden, gerek kullanıcılarımız ile sürekli temas halinde olan Customer Success ekibinden, gerekse Tasarım ekibinin kendi içerisinden doğar bu görevler.

Tasarım ekibine atanan herhangi bir görevin (yeni bir özellik, geliştirme veya…

Batuhan Karasakal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store